Openingstijden: elke dag van 9:00 to 21:00. Neem contact op via:

Huurvoorwaarden Brommer

Onder verhuurder wordt verstaan: TwenteScooter – TwenteSolex (Actief Twente)
Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig
Onder het gehuurde wordt verstaan: Solexen en scooters van TwenteScooter-TwenteSolex met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst

 Artikel 1: Twentescooter.nl & Twentesolex.nl zijn onderdeel van Actief Twente. De algemene voorwaarden van Actief Twente zijn van toepassing.
Artikel 2: Actief Twente organiseert recreatieve toertochten met scooters en solexen. Het betreft een recreatief programma voor uitjes; en is absoluut geen race of andere tak van snelheidssport.
Artikel 3: De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Alle na afloop geconstateerde gebreken of schade aan de scooters of solexen – voor zover niet reeds aanwezig of door reguliere slijtage ontstaan – worden aan de bestuurder cq. opdrachtgever doorberekend, ook in geval van ongevallen, ondeskundig of onwettig gebruik van de scooter of solex door de deelnemers.
Artikel 4: De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene voorwaarden en huurvoorwaarden. Het rijden op het gehuurde is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar en in het bezit zijnde van een geldig bromfietscertificaat (AM rijbewijs) of geldig A (motor) of B (auto) rijbewijs. Tevens is de bestuurder de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig niet ontzegd en bevat het rijbewijs geen uitzonderingscodes. Personen zonder rijbewijs mogen – ongeacht de leeftijd – niet zelf een scooter of solex besturen. Achterop een (elektrische) scooter is wel toegestaan.
Artikel 5: Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden.
Artikel 6: Het is voor alle deelnemers aan het programma verboden vooraf of tijdens de route alcohol te nuttigen dan wel drugs / verdovende middelen / specifieke medicatie (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden). Bij enig vermoeden van cq. gebruik van deze middelen zal het programma per direct geen doorgang meer vinden, zonder recht op enige teruggaaf van gelden. Schade van welke soort ook – aangericht door een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen – worden niet door onze verzekering gedekt, en zijn derhalve volledig voor eigen rekening.
Artikel 7: De solexen/scooters zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering conform de (WAM) Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Huurder dan wel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico, van € 175, en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, grove schuld of opzet tijdens het gebruik van het gehuurde.
Artikel 8: De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren de scooters te allen tijde te zekeren met het bijgeleverde kettingslot aan het achterwiel. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede en juiste bevestiging aan een onlosmakelijk object (bijvoorbeeld een lantaarn-paal). De solexen mogen nimmer en te nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.
Artikel 9: De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde, de huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. Actief Twente doet in deze gevallen altijd aangifte.
Artikel 10: Het huren van scooters en solexen geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico. Actief Twente is derhalve niet aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de deelnemers, dan wel voor enige vorm van persoonlijk letsel of ontstane schade benoemd onder respectievelijk Artikel 3 en Artikel 7.
Artikel 11: Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of ter zake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.
Artikel 12: Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder. Deze worden nadien doorberekend, vermeerderd met 10 euro administratiekosten per incident.
Artikel 13: Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 14: Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 2,50 per solex/scooter per heel of gedeeltelijk verstreken kwartier.
Artikel 15: De huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van het huurbedrag.
Artikel 16: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.
Artikel 17: Foto’s en video’s gemaakt door ons kunnen gebruikt worden voor reclame-uitingen.