Openingstijden: elke dag van 9:00 to 21:00. Neem contact op via:

Huurvoorwaarden Fietsverhuur

Onder verhuurder wordt verstaan: TwenteFiets (Actief Twente)
Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van de fiets
Onder het gehuurde wordt verstaan: Fietsen van TwenteFiets met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst

Artikel 1: De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen.
Artikel 2: De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
Artikel 3: De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden.
Artikel 4: Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
Artikel 5: De in artikel 3 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder worden voldaan.
Artikel 6: Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van €10,- voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.
Artikel 7: Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd op de eventueel gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
Artikel 8: Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
Artikel 9: De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
Artikel 10: De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
Artikel 11: Alle huurartikelen dienen vóór 21:00 uur ingeleverd te zijn, mits anders overlegt.
Artikel 12: Het is ten strengste verboden om zich met 2 personen op de fiets te begeven met uitzondering van tandemfietsen en Quattrocycles.
Artikel 13: Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op zandpaden te begeven.
Artikel 14: Het is ten strengste verboden om zich met de fiets van of tegen stoepranden af te rijden.
Artikel 15: Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
Artikel 16: De door u gehuurde fietsen staan, tenzij anders afgesproken, tot 13:00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering.
Artikel 17: De opgegeven aankomsttijd beschouwen wij als de tijd dat u op het vakantieadres aanwezig zult zijn.
Artikel 18: Bij opzegging van de overeenkomst binnen 72 uur brengt Twentefiets.nl 50% van de huurkosten in rekening.
Artikel 19: U dient er rekening mee te houden dat, wanneer u minder dan een week voor uw aankomst een reservering bij ons plaatst, het kan zijn dat de door u gevraagde fiets niet meer voorradig is. Wij behouden ons dan het recht voor uw reservering aan te passen.
Artikel 20: Twentefiets.nl is een onderdeel van Actief Twente. De Algemene voorwaarden van Actief Twente zijn van toepassing.