Openingstijden: elke dag van 9:00 to 21:00. Neem contact op via:

Huurvoorwaarden kano

Onder verhuurder wordt verstaan: TwenteKano (Actief Twente)
Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de medeopvarenden van het vaartuig
Onder het gehuurde wordt verstaan: Het vaartuig met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1.  Twentescooter.nl & Twentesolex.nl zijn onderdeel van Actief Twente. De algemene voorwaarden van Actief Twente zijn van toepassing.

1.2.  Verhuurder verhuurt Vaartuigen voor een vooraf overeengekomen periode en uitgifte- en innamepunt.

1.3.  Verhuurder is gerechtigd om, onverminderd de verschuldigdheid van de huurprijs, de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de navolgende gevallen:

–  indien Huurder toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige verplichting onder de Huurovereenkomst;

–  indien Huurder, naar het redelijk oordeel van Verhuurder, niet in staat moet worden geacht om het gehuurde vaartuig te besturen;

–  indien Huurder of de personen ten behoeve van wie hij de huurovereenkomst heeft gesloten zich later dan 30 minuten na het overeengekomen tijdstip bij de verhuurlocatie melden; en

– indien gebruik van het vaartuig in de gegeven omstandigheden naar het redelijk oordeel van verhuurder een onverantwoord risico met zich brengt voor huurder of voor derden.

1.4. Beide partijen hebben het recht de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien het gehuurde vaartuig niet binnen 30 minuten na het overeengekomen tijdstip beschikbaar is. Huurder heeft alsdan recht op restitutie van de reeds betaalde huurprijs binnen vijf werkdagen. Indien het niet tijdig beschikbaar zijn van het Vaartuig het gevolg is van omstandigheden ten aanzien waarvan verhuurder geen verwijt gemaakt kan worden (zoals, doch niet gelimiteerd tot: het uitlopen van de voorafgaande huurperiode door de schuld van de voorafgaande Huurder, weersomstandigheden, averij grosse (buiten de schuld van verhuurder), stremming van waterwegen en beperkingen van overheidswege), heeft huurder geen recht op schadevergoeding.

Artikel 2: Vaarregels en vaargebied

2.1. Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en overigens de vaarrichting aan te houden zoals die staat vermeld op de routekaarten.

2.2. Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.

2.3. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met mede- gebruikers op het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.

2.4. Het is verboden de oevers te betreden. Dit is particuliere grond van omwonenden.

2.5. Het vernietigen, buiten werking stellen of losmaken van de oevers van drijvende muskusrattenvangmiddelen (zoals klemmen en fuiken) is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan vanuit het vaartuig de hengelsport te beoefenen.

2.6. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang.

2.7. Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van lede- maten tussen het Vaartuig en andere objecten en op het feit dat het polyethyleen waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden.

2.8. Ouders zijn ten alle tijde verantwoordelijk voor en dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen.

2.9. Het op de sleep nemen van vaartuigen is verboden.

Artikel 3: Verplichtingen van Verhuurder

Bij de aanvang van de huurperiode stelt verhuurder het vaartuig voor de afgesproken periode ter beschikking aan huurder. verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

 Artikel 4: Verplichtingen van Huurder

4.1. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder en diens personeel.

4.2. Huurder garandeert in staat te zijn tot en over voldoende vaardigheden te beschikken om op een zorgzame en veilige wijze van het vaartuig gebruik te maken. huurder garandeert voorts dat hij en de door hem geselecteerde medeopvarenden in staat zijn om te zwemmen. Huurder dient fysieke beperkingen van hemzelf en van door hem geselecteerde medeopvarenden, die van invloed kunnen zijn voor de omgang met het vaartuig, voorafgaand aan het gebruik daarvan aan verhuurder te melden.

4.3. Huurder zal het vaartuig als een goed huisvader en overigens overeenkomstig het bepaalde in de huurvoorwaarden gebruiken, met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving, en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen, noch dit aan derden in enigerlei vorm beschikbaar stellen.

4.4. Het is verboden om gebruik te maken van de vaartuigen onder invloed van alcohol en/of drugs.

4.5.  Het is verboden om de vaartuigen uit het water te halen.

4.6.  Het is verboden afval overboord te gooien. Huurder krijgt van verhuurder een ton mee. Indien het vaartuig niet schoon wordt geretourneerd door huurder, is deze een vergoeding van € 25,- aan schoonmaak- kosten verschuldigd bij lichte schoonmaakwerkzaamheden. Bij grote schoonmaak-werkzaam- heden zullen de werkelijke kosten verschuldigd zijn met een minimum van € 50,-. Voornoemde bedragen zijn direct opeisbaar en dienen contant afgerekend te worden bij Verhuurder.

4.7.  Huurder verbindt zich om met niet meer dan het vooraf door verhuurder aan hem kenbare gemaakte maximaal aantal toegestane personen gebruik te maken van een vaartuig en, bij gebreke van een zodanig aantal, met niet meer personen dan er zitplaatsen in het vaartuig aanwezig zijn.

4.8.  Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Dit betekent onder meer dat het ten gehore brengen van (elektrisch versterkte) muziek is verboden. De rivier de Dinkel is een natuurgebied. Hier gelden de regels van de Natuurbeschermingswet: dit is een stiltegebied.

4.9.  Het is niet toegestaan het Vaartuig onbeheerd achter te laten.

4.10.  Huurder dient het vaartuig in gelijke staat als bij inontvangstneming aan verhuurder te retourneren binnen de overeengekomen huurperiode, onverminderd het in artikel 4.12 bepaalde.

4.11.  Huurder dient voor afvaart te controleren of het vaartuig aanwezig, volledig toegerust en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.

4.12.  Mocht huurder de afgesproken

tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats weer aan verhuurder beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig het bepaalde in de huurvoorwaarden, is verhuurder gerechtigd huurder € 15,- per kwartier extra in rekening te brengen, onverminderd verhuurders recht op volledige schadevergoeding.

4.13.  In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met verhuurder. Het is huurder verboden om, zonder daartoe uitdrukkelijk verkregen toestemming van Verhuurder, zelf reparaties aan het vaartuig te verrichten of deze door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid schade

5.1. De aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder onder de Huurovereenkomst voor door huurder geleden schade is beperkt tot de daaronder verschuldigde huurprijs (exclusief BTW) met dien verstande dat de aansprakelijkheid van verhuurder voor indirecte en gevolgschade (gederfde winst, gederfde omzet en gemiste kansen) en voor schade die het gevolg is van diefstal van eigendommen van Huurder is uitgesloten. Voormelde beperkingen van verhuurders aansprakelijkheid gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van verhuurder of diens personeel.

5.2. Voor zover huurder een rechtspersoon c.q. partij is als bedoeld in art. 6:235 lid 1 onder a of b BW, vrijwaart huurder verhuurder voor alle door verhuurder geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met de uitvoering van de huurvoorwaarden voor zover deze niet veroorzaakt is door de schuld van Verhuurder of diens personeel.